« späť

Čo chýba v školách? Je dobré jedlo iba otázkou financií?

Nedostatok pohybu, nepravidelná a nevyvážená strava a aj civilizačné zlozvyky nepriaznivo vplývajú na zdravie detí. Štatistiky žiaľ ukazujú, že v detskej populácii dramaticky rastie počet detí s nadváhou. Ako môže k zmene trendov prispieť školské stravovanie? V súčasnosti je na Slovensku v prevádzke vyše 4 200 školských jedální a obeduje v nich až 60 percent detí. Ako sú za stravovanie detí zodpovední zriaďovatelia, verejné zdravotníctvo a v neposlednom rade legislatíva tejto krajiny?

 

Odpovede na tieto otázky sú súčasťou vzdelávania na všetkých úrovniach - od škôlok, až po univerzity a študentské domovy. Trojdňová konferencia v Bratislave sa bude konať pod názvom Prevencia a zdravý životný štýl detí a mládeže v školách a zúčastňuje sa jej viac ako 300 zriaďovateľov a zamestnancov školských jedální zo Slovenska.

 

„Nesprávna výživa v detstve má závažné až trvalé následky na zdravie, nehovoriac o tom, že až 80 percent obéznych detí zostáva obéznymi aj v dospelosti", uvádza kľúčovú tému MUDr. Katarína Babinská, predsedníčka Združenia pre zdravie a výživu. V bloku venovanom výžive detí a trendom prednáša MUDr. Darina Sedláková, riaditeľka Kancelárie WHO na Slovensku Sociálne determinanty zdravia školákov. Na efektívnu prevenciu sa zamerala MUDr. Jana Hamade z Úradu verejného zdravotníctva a Vplyv reklamy a médií na psychohygienu detí mapuje Mgr. Kamila Hříchová.

 

„Z našich skúseností vieme, že deti často jedia v jedálňach zdravšie ako doma," hovorí Ing. Silvia Tokárová z Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR. Avizuje tak obsahovú reformu v rezorte školstva zameranú na prevenciu výživou. Na tému nadväzujú obsahové bloky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR s očakávanými programami Školské mlieko a Školské ovocie.

 

Tradičné pnutie ale aj ukážky dobrej praxe na osi Samospráva - škola - školská jedáleň si zobralo v prednáškovom bloku do kompetencie Združenie miest a obcí Slovenska. Či už je to stravovanie marginalizovaných skupín detí, alebo finančné vzťahy medzi zriaďovateľmi a školskými zariadeniami, prednášať budú zástupcovia obcí a školských úradov.

 

Významnou témou je Verejné obstarávanie a financovanie školského stravovania. Školy a jedálne vnímajú tento proces ako prekážku v zásobovaní sezónnymi surovinami, prípadne podpore lokálnych dodávateľov. JUDr. Ľubomír Púček sa bude v prednáške aj diskusii venovať Legislatíve a princípom verejného obstarávania v školách. Súčasná situácia na slovenských vysokých školách odznie v prípadovej štúdii Ing. Tibora Faragó z TU v Košiciach.

 

Odbornú garanciu nad obsahom konferencie prevzalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Úrad verejného zdravotníctva SR, Kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku a Združenie miest a obcí Slovenska.

 

 


« späť
Web stránky vytvorila M7, s.r.o.
©2009 ZZV.sk