Odborní garanti

« späť

MUDr. Alžbeta Béderová, CSc.

Lekársku fakultu UK, smer všeobecné lekárstvo absolvovala v roku 1970. Po promócii nastúpila na Výskumný ústav výživy ľudu na oddelenie epidemiológie výživy do funkcie výskumný a vývojový pracovník, od roku 1990 vo funkcii vedúcej tohto oddelenia.

V roku 1991 obhájila hodnosť kandidáta vied z oblasti výživy a metabolizmu.

Od roku 2000 vedie Poradňu zdravia pri RÚVZ Bratislava. Celú svoju 39 ročnú profesionálnu dráhu sa venuje problematike zdravej výživy, životného štýlu a ich vplyvu na zdravie našej populácie. Výsledky výskumnej činnosti slúžili pre potreby WHO a pre rezorty zdravotníctva, poľnohospodárstva a školstva. Tvorili tiež podklad pre preventívne zámery Programu ozdravenia výživy obyvateľov SR.

Okrem výskumno-preventívnej činnosti vypracováva expertné posudky na nové potravinové výrobky, výživové doplnky a inú odbornú a posudkovú činnosť Výsledky prezentovala v domácich i zahraničných odborných časopisoch a na vedeckých kongresoch, ale zároveň operatívne a aktuálne popularizovala aj pre širokú verejnosť.

Je autorkou výchovného videofilmu a celého radu zdravotno- edukačných letákov. Aktuálne témy z oblasti výživy a zdravého životného štýlu pravideľne popularizuje v printových a audiovizuálnych médiách.

Je členkou ZZV kde sa aktívne zapája do edukačných a preventívnych projektov.


« späť
Web stránky vytvorila M7, s.r.o.
©2009 ZZV.sk