Odborní garanti

« späť

Doc. MUDr. Jana Jurkovičová, CSc.

Absolventka Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Pôsobí ako vysokoškolský učiteľ na Ústave hygieny Lekárskej fakulty UK vo funkcii zástupkyne prednostky ústavu.

Okrem dlhoročnej pedagogickej činnosti sa venuje vedeckovýskumnej práci v oblasti účinkov hluku na organizmus človeka a primárnej prevencie chronických chorôb; dlhodobo sa venuje problematike zdravej výživy.

Od r. 1990 sa podieľala na riešení 9 grantových úloh z problematiky rizikových faktorov srdcovo-cievnych chorôb a ich vzťahu k výžive.

Je členkou viacerých domácich i zahraničných vedeckých spoločností, autorkou viac ako 300 vedeckých a odborných prác, výsledky svojej práce prednáša na domácich i zahraničných vedeckých fórach.

Je autorkou monografie „Vieme zdravo žiť?" o primárnej prevencii srdcovo-cievnych ochorení. Jej publikačná činnosť bola viackrát ocenená doma aj v zahraničí. Každoročne sa podieľa na organizovaní vedecko-odbornej konferencie „Životné podmienky a zdravie" a je editorkou každoročne vydávaného zborníka vedeckých prác „Životné podmienky a zdravie".

O úlohe zdravého spôsobu života a zdravej výživy v prevencii chronických chorôb informuje širokú populáciu aj prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov printových aj elektronických.


« späť
Web stránky vytvorila M7, s.r.o.
©2009 ZZV.sk