Odborní garanti

MUDr. Katarína Babinská, PhD.

Lekárska fakulta UK v Bratislave
Je absolventkou Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Postgraduálne štúdium so špecializáciou „Výživa človeka“ absolvovala na University of London vo Veľkej Británii.

profil »

MUDr. Alžbeta Béderová, CSc.

RÚVZ v Bratislave
Lekársku fakultu UK, smer všeobecné lekárstvo absolvovala v roku 1970. Po promócii nastúpila na Výskumný ústav výživy ľudu na oddelenie epidemiológie výživy do funkcie výskumný a vývojový pracovník, od roku 1990 vo funkcii vedúcej tohto oddelenia.

profil »

Doc. MUDr. Jana Jurkovičová, CSc.

Lekárska fakulta UK v Bratislave
Absolventka Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Pôsobí ako vysokoškolský učiteľ na Ústave hygieny Lekárskej fakulty UK vo funkcii zástupkyne prednostky ústavu.

profil »

Prof. Ľubomír Valík, PhD.

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave
Pôsobí ako vysokoškolský učiteľ na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Je vedúci Oddelenia výživy a hodnotenia potravín.

profil »

MUDr. Peter Minárik PhD.

Onkologický ústav svätej Alžbety v Bratislave
Vyštudoval Lekársku fakultu so špecializáciou na gastroenterológiu a geriatriu. Pôsobí ako ambulantný gastroenterológ na Onkologickom ústave svätej Alžbety v Bratislave. Je poradcom v Poradni pre obezitu, výživu a zdravý životný štýl ONLIFE.

profil »

MUDr. Pavel Malovič, PhD., MPH

Lekárska fakulta UK v Bratislave
Absolvent Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Pôsobí ako vedúci pedagóg na katedre Telovýchovného lekárstva Lekárskej fakulty UK a špecializuje sa v oblasti výživy, potravinových doplnkov, podporných prostriedkov a zdravého pracovného štýlu.

profil »

MUDr. Iveta Vaverková, MPH

Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska
Absolventka Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Bývalá prezidentka Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva, od roku 2015 je viceprezidentkou Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska.

profil »

Web stránky vytvorila M7, s.r.o.
©2009 ZZV.sk