« späť

Za každým číslom jeden život

Bratislava, 9. februára 2006. Od polovice 20. storočia sú kardiovaskulárne choroby najčastejšou príčinou smrti na Slovensku. Sú najčastejšou príčinou hospitalizácie, invalidizácie a zvyšovania nákladov na zdravotnícku starostlivosť. Kardiovaskulárne choroby, ako aj iné hromadne sa vyskytujúce neinfekčné ochorenia, však v značnej miere závisia od výskytu faktorov, ktoré dokážeme ovplyvniť. Ak by sme vedeli včas rozpoznávať tieto faktory a znížiť ich výskyt, celkovo by poklesla chorobnosť a úmrtnosť nimi spôsobená.

 

V rokoch 1999 - 2004 sa v súlade s poslaním Úradu verejného zdravotníctva SR uskutočnilo viacero podujatí zameraných na prevenciu a podporu zdravého životného štýlu - Zdravé mestá, Zdravé pracoviská, pojazdné laboratórium Florabus a cielená intervencia. Podujatia finančne zabezpečili farmaceutická spoločnosť Pfizer a spoločnosť Unilever. Monografia Vieme zdravo žiť? tak prezentuje súhrnné výsledky vyšetrení nebývalo veľkej vzorky populácie (16 907 osôb) v 49 mestách na Slovensku.

 

Vyšetrenia mapovali výskyt širokého spektra rizikových faktorov kardiovaskulárnych chorôb - biologických, psychosociálnych a faktorov životného štýlu. Hlavnými sledovanými rizikovými faktormi sa stali nadhmotnosť/obezita, vysoký tlak krvi, zvýšená hladina celkového cholesterolu v krvi a fajčenie. „Našli sme len 11,1 percent mužov a 18,2 percent žien bez týchto rizikových faktorov", stručne zhŕňa MUDr. Jana Jurkovičová CSc., autorka monografie.

 

Vyšetrenia na mieste často odhalili aj rizikové faktory kardiovaskulárnych ochorení u zjavne zdravých osôb.  Spracovanie údajov prispelo k pomenovaniu hlavných problémov v zdravotnom stave a životnom štýle slovenskej populácie. V 23 kapitolách MUDr. Jurkovičová takto porovnáva svetové trendy, aktuálny stav, popredné svetové štúdie, zaujímavé skúsenosti a odporúčania relevantné pre slovenskú realitu.

 

V priebehu sledovaných šiestich rokov veľmi mierne klesol výskyt nadhmotnosti, vysokého tlaku krvi a zvýšenej hladiny celkového cholesterolu. Fajčenie má však stúpajúci trend u mužov aj u žien. Nepriaznivé trendy majú aj psychosociálne faktory, kde stúpa stresová záťaž v zamestnaní a výskyt príznakov depresie. V stravovaní klesá konzumácia mlieka, ovocia, rýb a stúpa konzumácia alkoholu a potravín rýchleho občerstvenia v mladšej populácii. Výsledky však poukazujú na smutný fakt, že zodpovednosť za vlastné zdravie si ľudia síce uvedomujú, ale ich nesprávne návyky pretrvávajú.  Prístup k ochrane a podpore vlastného zdravia zostáva stále pasívny a proklamatívny.

 

Ženy majú v priemere lepšie všetky výsledky objektívnych vyšetrení s výnimkou celkového cholesterolu, zdravšie sa stravujú, menej fajčia, konzumujú menej alkoholu, ale majú nižšiu fyzickú aktivitu a horšie ukazovatele duševného zdravia v porovnaní s mužmi. Takmer všetky parametre sa zlepšujú so zvyšujúcim sa stupňom vzdelania. V rámci regiónov najlepšie výsledky objektívnych vyšetrení boli u obyvateľov veľkých miest (Bratislava, Košice), najhoršie výsledky v okresoch južného a východného Slovenska.

 

„Spracovaním a zverejnením komplexného materiálu chceme prispieť k informovanosti najmä lekárov prvého kontaktu a verejného zdravotníctva, osloviť poslucháčov medicínskych odborov a pracovníkov v zdravotníctve", uzatvára MUDr. Jurkovičová. Poďakovanie patrí pracovníkom regionálnych úradov verejného zdravotníctva, Ústavu hygieny Lekárskej fakulty UK, participujúcim lekárom, pracoviskám a mestám, zástupcom slovenských médií a spoločnostiam Pfizer a Unilever.

 

Prof. Traubner - po prečítaní, 8. 2. 2006

 

Strategickým zámerom autorky bolo pripraviť publikáciu, ktorá by relevantným spôsobom prispela k lepšej informovanosti laickej a odbornej verejnosti o výskyte a zastúpení rizikových faktorov neprenosných ochorení v slovenskej populácii. V tomto smere sa autorkina ambícia pri písaní monografie zišla s viacerými cieľmi stratégie SZO

 

Zdravie pre všetkých v 21. storočí, najmä však s cieľom č. 8 „znížiť výskyt neinfekčných chorôb" a cieľom č. 11 „zdravší spôsob života". Z tohto hľadiska o závažnosti a aktuálnosti publikácie nemožno pochybovať.

Prof. MUDr. Ladislav Badalík, DrSc.

Lekárska fakulta UK v Bratislave

 

Práca je rozsiahla, s veľmi cennými zisteniami, prioritnými v SR.

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová,  CSc.

Národný ústav kardiovaskulárnych chorôb

 

Participovali sme na podujatiach, ktoré sa stali míľnikmi v modernom zdravotníctve v tejto krajine. Tak, ako všade na svete, sa totiž zodpovednosť za zdravie presúva od inštitúcií k ľuďom. Podujatia, ako sú Zdravé mestá a Zdravé pracoviská, zmenili smerovanie života tisícok ľudí. Verím, že sme takto motivovali ľudí k zmene a v krajných prípadoch priviedli k špecialistom. Poslaním našej spoločnosti je prinášať nádej pre život. Ideme cestou výskumu, vývoja a hľadania. V mnohých terapeutických oblastiach sme priniesli originálne lieky, ktoré sa stali pojmom. Odpovede na tie najťažšie otázky hľadáme v našich laboratóriách už viac ako sto rokov.  V tomto dlhom procese, ale v každodennom živote sa stále upevňujeme v presvedčení, že prevencia je jedným z kľúčových riešení. Uvedomujeme si hodnotu zdravia nielen tým, že liečime, ale aj tým, že edukujeme odbornú a širokú verejnosť.

 

Janine Small

Vedúca organizačnej zložky, Pfizer Luxembourg SARL o.z. Slovensko

 

Stále hľadáme riešenia, ako naplniť očakávania našich spotrebiteľov a v tomto novom tisícročí sme ich zhrnuli pod slovo vitalita. Vitalita je pre nás odpoveďou na celosvetové problémy - starnutie populácie, obezitu, zmenu stravovania, kvalitu života a životného štýlu. Denne pracujeme na tom, aby sa výrobky značky Unilever vyvíjali v súlade s modernými poznatkami zdravej výživy, pestrosti, kvality a úspory času. Otvárame aktívnejšiu diskusiu s odbornými partnermi a inštitúciami v krajinách, kde pôsobíme a investujeme do osvety. Chceme prispieť k tomu, aby sa osobná zodpovednosť obyvateľov za svoje zdravie stala významnou hodnotou súčasnosti. Sme poctení, že sme mohli aj na Slovensku podporiť podujatia v oblasti prevencie a osvety.

 

Mgr. Michaela Dvořáková

Oddelenie korporátnej komunikácie, Unilever

MUDr. Jana Jurkovičová, CSs.: Vieme zdravo žiť?

Vydala Lekárska fakulta UK v Bratislave, 2005

 


« späť
Web stránky vytvorila M7, s.r.o.
©2009 ZZV.sk