« späť

Poznáte svoj cholesterol?

MUDr. Alžbeta Béderová, CSc.

Floraporadňa je vo svojich edukačných, poradenských a preventívnych činnostiach už niekoľko rokov mimoriadne aktívna. Ťažiskom činnosti je prevencia civilizačných ochorení a rizikových faktorov, ktoré sú zdravou výživou a životosprávou ovplyvniteľné. Okrem svojich pravidelných zdravotno-osvetových a preventívnych podujatí, využíva aj významné výročné dni a projekty Svetovej zdravotníckej organizácie, kde sa v spolupráci s Regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva SR aktívne zapája do ich propagácie a realizácie.

V mesiaci jún Floraporadňa realizovala pri príležitosti Svetového dňa zdravia a Svetového dňa darcov krvi preventívne podujatia v 12 mestách SR. Do aktivít boli zapojení odborní pracovníci Poradní zdravia pri RÚVZ - Bratislava, Trnava, Nitra, Trenčín, Nové Zámky, Dunajská Streda, Martin, Zvolen, Prešov a Košice. Preventívne vyšetrenia absolvovalo 1007 klientov.

Okrem merania tlaku krvi a množstva podkožného tuku, ako prejav nadváhy resp. obezity, ťažiskovým vyšetrením na podujatiach bolo stanovenie hladiny cholesterolu v krvi. Pozornosť bola upriamená na odborné poradenstvo v oblasti zdravej výživy.

Už tradične mala o preventívne vyšetrenie väčší záujem ženská časť populácie, ktorá tvorila 68% súboru vyšetrených. Vo vekovej štruktúre bola prevaha klientov v produktívnom veku do 60 rokov - 81%. V minulosti mladšie a stredné vekové kategórie slovenskej populácie, predovšetkým muži, ponúkané preventívne vyšetrenia podceňovali a odmietali.

Výskyt mierne až výrazne zvýšených hladín cholesterolu v krvi bol zistený u 43% vyšetrených, z toho výrazne vysoké hodnoty sa zaznamenali u 20% klientov celého súboru.

V prevalencii vysokej hladiny cholesterolu boli pri porovnaní jednotlivých regiónov výrazné rozdiely. Najvyššia prevalencia prevládala v Trnave a Trenčíne 56%, v Bratislave 54% a v Krupine 53%. Najnižšia prevalencia nepriaznivých nálezov bola v Martine 20%. V ostatných regiónoch sa pohybovala od 30 do 45%. Rovnako aj výskyt výraznej vysokej hladiny cholesterolu (nad 6,2mmol/l ) bol najvyšší v Bratislave, Trnave a Trenčíne - 32%, v ostatných regiónoch sa pohyboval od 7 do 16%.

Všetkým vyšetreným účastníkom bolo poskytnuté odborné poradenstvo a rizikoví klienti boli pozvaní do regionálnych poradní zdravia na komplexnejšie vyšetrenie jednotlivých frakcií cholesterolu, analýzu a následnú zásadnú úpravu výživy a životosprávy.
Veľký záujem prejavili účastníci podujatí o zdravotno-výchovné materiály tzv. Akčný plán pre zdravé srdce (http://www.florastranky.sk/files/media/108fAkcny_Plan_2007.pdf), ktoré propagujú moderné trendy vo výžive a životospráve, letáky s problematikou včasnej prevencie civilizačných ochorení, rizikových faktorov a pod.

Podujatia takéhoto zamerania zaznamenávajú v našej verejnosti mimoriadne pozitívny ohlas. Vďaka dlhoročnej spolupráci Regionálnych úradov verejného zdravotníctva garantujúcich vysokú odbornosť preventívnych a edukačných akcií a spoločnosti Unilever Slovensko, ktorá aktivity významne materiálne zabezpečuje, je možné neustále zvyšovať zdravotné uvedomenie populácie, čo sa prejavuje aj v stúpajúcom záujme o vlastné zdravie, optimálny životný štýl a zdravú výživu.


« späť
Web stránky vytvorila M7, s.r.o.
©2009 ZZV.sk