« späť

Nové trendy vo výžive sa týkajú nás všetkých

Vplyv výživy na obezitu detí, význam omega-3 mastných kyselín vo vývoji mozgu, celiakia a úloha potravín, probiotiká, antioxidanty a tuky sa stali nosnými témami odborného semináru Nové trendy vo výžive. Druhý ročník sa zameriava aj na aktuálnu tému pravdivej informovanosti spotrebiteľov a značenia potravín podľa novej legislatívy.

Odborníci konštatujú, že k moderným trendom v spoločnosti patrí stále väčší záujem o zdravotné aspekty súvisiace s potravinami a životným štýlom. „Spotrebiteľom často chýbajú rozhodujúce informácie o výrobkoch z pohľadu nutričných vlastností," hovorí MUDr. Katarína Babinská z Fyziologického ústavu Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, predsedníčka Združenia pre zdravie a výživu. Na tento jav reaguje čoraz viac výrobcov potravín aj odborných štúdií na vedeckých pracoviskách.

Rok 2007 bude zlomový pre označovanie potravín v Európskej únii. Na výrobkoch budú môcť výrobcovia použiť už len vedecky podložené tvrdenia. Výživové ako aj zdravotné tvrdenia budú schvaľované Európskym parlamentom, komisiou a členskými štátmi. Zmeny v označovaní výrobkov začali zavádzať aj samotní výrobcovia, ešte pred uvedením nových noriem do praxe. „Veľké spoločnosti si uvedomujú, že ak si chcú zaslúžiť dôveru spotrebiteľov, nemôžu o potravine s vysokým obsahom cukru tvrdiť, že podporuje zdravý vývoj detí len preto, že obsahuje aj kalcium," konštatuje MUDr. Alžbeta Béderová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bratislave.

Stále naliehavejšou témou v súčasnosti je výživa detí. MUDr. Anna Hlavatá z Detskej fakultnej nemocnice v Bratislave upozorňuje, že už pri dvoch hodinách pasívnych činností denne, akými sú sedenie pri televízii a počítači, stúpa pravdepodobnosť vzniku nadváhy o 40 percent. Pri viac ako dvoch hodinách stúpa o 70 percent, v porovnaní s deťmi, ktoré zriedkavejšie využívajú tieto médiá. Podľa dlhodobých výskumov až štyri z piatich obéznych detí vo svete majú nadváhu i v dospelosti a až v 70 percentách prípadov obézni rodičia majú obézne aj deti.

V rámci prezentácie najnovších trendov pripravila MUDr. Jana Bizíková z Detskej kliniky pneumológie a ftizeológie FNsP Ružinov, prednášku Vplyv výživy na celoživotný duševný vývoj. Dostatočný prísun nenasýtených mastných kyselín a B vitamínov má dokázateľne pozitívne účinky na rast a vývoj mozgu a celej nervovej sústavy a taktiež na duševný vývoj človeka od počatia až po dospelosť. Pretože sa učíme v priebehu celého svojho života, mali by byť tieto živiny trvalou súčasťou našej stravy.

Aj podľa docenta Jiřího Bráta zo spoločnosti Unilever budú mať v nastupujúcom tisícročí tuky a ich zložky čoraz väčší význam ako potravina. „Budú sa aj naďalej hľadať nové nutrične významné zložky, ktoré môžu preventívne pôsobiť proti neinfekčným chronickým ochoreniam, či už ide o kardiovaskulárne choroby, cukrovku, hypertenziu, prípadne niektoré typy rakoviny," prejudikuje. Tuky sa javia ako ideálna potravina, do ktorej môžu byt tieto protektívne zložky zakomponované.

Seminár pod záštitou Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Kancelárie Svetovej zdravotníckej organizácie v SR poslúži ako spoločná platforma, ktorá umožní aby sa nové informácie dostali do povedomia odbornej i laickej verejnosti. Poznatky nájdu využitie najmä v prevencii chorôb podmienených nesprávnou výživou. V auditóriu budú odborníci z lekárskych a potravinárskych fakúlt popredných slovenských univerzít, výskumných ústavov, Poradní zdravia Regionálnych úradov verejného zdravotníctva, vedúce diétne sestry i praktickí lekári zo súkromných ambulancií.


« späť
Web stránky vytvorila M7, s.r.o.
©2009 ZZV.sk