« späť

Nové trendy vo výžive

Odborný seminár Nové trendy vo výžive prezentuje najnovšie poznatky z oblasti výživy. Zameriava sa na význam výživy v prevencii a liečbe ochorení, špecifické zložky výživy a výživové problémy niektorých populačných skupín.

Vo výžive nášho obyvateľstva sme zaznamenali viaceré priaznivé trendy. Významne sa znížil celkový príjem tukov, pričom dominuje použitie rastlinných tukov a olejov. Zvýšil sa príjem živín s ochranným účinkom - vlákniny, vápnika, vitamínu C a kyseliny listovej. Hoci sa naše stravovacie návyky zlepšili, stále nie sú ideálne. Odráža sa to i na našom zdravotnom stave.

Doc. MUDr. Jána Lietava sa v súvislosti s alarmujúcimi údajmi zameriava na vzťah výživy a kardiovaskulárnych ochorení s dôrazom na praktické zmeny v stravovaní. Téme nadhmotnosti a obezity, ako časovanými bombám nášho storočia, sa venuje MUDr. Anna Hlavatá z II. detskej kliniky Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou. Obezita u detí a mládeže nie je len zdravotným problémom v tomto veku, ale predstavuje i zvýšené riziko civilizačných chorôb v dospelosti.

V rámci prezentácie moderných trendov v potravinárstve bude ťažisko na funkčné potraviny. Ide o potraviny, ktoré majú okrem svojej výživovej hodnoty navyše aj pozitívny vplyv na zdravie, fyzickú výkonnosť, alebo duševný stav. Mgr. Pavel Suchánek z Inštitútu klinickej a experimentálnej medicíny v Prahe bude hovoriť o využití rastlinných sterolov pri znižovaní cholesterolu. „Funkčné potraviny sa už stali najrýchlejšie sa rozvíjajúcim segmentom na trhu s potravinami s viac ako 30-percentným nárastom ročnej produkcie," vysvetľuje Doc. Ing. Peter Šimko, DrSc. z Výskumného ústavu potravinárskeho v Bratislave.

"Poznatky o vplyve výživy na zdravie človeka neustále pribúdajú," hovorí MUDr. Katarína Babinská, PhD. z Fyziologického ústavu Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, predsedníčka Združenia pre zdravie a výživu. Cieľom semináru s medzinárodnou účasťou je, aby sa nové informácie dostali do povedomia odbornej i laickej verejnosti a našli využitie najmä v prevencii chorôb podmienených nesprávnou výživou. Praktickú aplikáciu nových poznatkov podporuje dialóg medzi špecialistami. „A príležitostí na takéto interdisciplinárne stretnutia odborníkov vo výžive nie je veľa."

Vzdelávanie v oblasti výživy je významnou súčasťou komplexného postupu zameraného na primárnu prevenciu chorôb podmienených nesprávnou výživou. „Naše výsledky potvrdili pokles rizika a tým aj efektívnosť primárnej prevencie", uzatvára MUDr. Alžbeta Béderová, CSc., vedúca Poradne zdravia pri Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Bratislave.

http://www.florastranky.sk/?cat=198


« späť
Web stránky vytvorila M7, s.r.o.
©2009 ZZV.sk