Združenie pre zdravie a výživú

Dlhá cesta plná úspechov

O združení ZZV

Združenie Zdravá výživa vzniklo v roku 1995 ako otvorené dobrovoľné združenie odborníkov z oblasti výživy. V roku 2001 sa členovia združenia rozhodli pre registráciu vo forme občianskeho združenia na Ministerstve vnútra SR v záujme etablovania sa ako právneho subjektu. Zakladajúcimi členmi sa stali Doc. MUDr. Igor Beňo, DrSc., Doc. Ing. Milan Kováč, CSc. a MUDr. Katarína Babinská PhD. Združenie pre zdravie a výživu bolo registrované na Ministerstve vnútra SR dňa 29. 5. 2001 pod č. VVS/1-900/90-18600. Zameriava sa na prácu s médiami, širokou verejnosťou a odborníkmi, aby presadilo do života výsledky výskumu a skúseností z praxe. ZZV spolupracuje na všetkých úrovniach s inštitúciami, ministerstvami a združeniami zameranými na cielenú osvetu.

Zmysel ZZV

ZZV je dobrovoľné združenie odborníkov, ktorí sa venujú prevencii civilizačných ochorení, predovšetkým na kardio-vaskulárnych, ktoré sú dlhodobo najčastejšou príčinou úmrtia dospelej populácie. Prostredníctvom cielených projektov sa združenie snaží o zvýšenie informovanosti verejnosti o možnostiach ovplyvňovania rizikových faktorov civilizačných ochorení.

Hlavný predmet ZZV

Hlavným predmetom záujmu združenia je ovplyvňovanie povedomia obyvateľstva, osveta v oblasti zdravej výživy a zdravého životného štýlu. Cieľom je zdôrazňovať zodpovednosť obyvateľov za vlastné zdravie a aktívny prístup k prevencii.

Činnosť ZZV

V prvom rade sa združenie zameriava na edukačnú a osvetovú činnosť. Organizuje pravidelné odborné podujatia - konferencie a semináre. Spolupracuje s médiami, širokou verejnosťou a odborníkmi za účelom oboznámenia s výsledkami výskumu a aktuálnych poznatkov z oblasti zdravého životného štýlu a ich presadenia do praxe.

 

Web stránky vytvorila M7, s.r.o.
©2009 ZZV.sk